Nevíte si rady? Pomůžeme vám +420 591 140 565 PO–PÁ, 8:00–16:00
Díky věrnostnímu programu získáte slevy a výhody
 • Všeobecná pravidla zákaznického programu

Všeobecná pravidla zákaznického programu

Zákaznický program Balistas.cz (dále také jen „zákaznický program“) je program pro zákazníky společnosti BULLET PROJECT s.r.o., U Cihelny 230/3, 748 01 Hlučín, IČO 28618475, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka číslo 35070 (dále jen „provozovatel“).

Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti BULLET PROJECT a to v prodejnách v České republice a na webové prezentaci www.balistas.cz. Zákazníci se stávají členy programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují registrací na www.balistas.cz nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

 

Členství v zákaznickém programu

 1. Členem programu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18-ti let s korespondenční adresou v České republice a Slovenské republice, která souhlasí s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu (dále jen „Všeobecná pravidla“). Členem programu se nemůže stát právnická osoba (např. obchodní společnost) ani fyzická osoba vystupující jakožto podnikatel. Každé osobě může vzniknout pouze jediné členství. Členství v zákaznickém programu a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro členy programu, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva.
 2. Řádným členem v zákaznickém programu se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných pravidlech každý zákazník poté, co vyplní a odsouhlasí oficiální přihlášku do zákaznického programu a vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 
  1. Registrace do zákaznického programu probíhá elektronickou formou na webu www.balistas.cz.
  2. Registrací zákazník souhlasí s podmínkami členství v zákaznickém programu a prohlašuje tím, že se seznámil s těmito Všeobecnými pravidly zákaznického programu. 
  3. Registrací zákazníka na základě jeho on-line registrace vzniká zákazníkovi členství v programu.
 3. Členský účet opravňuje k využívání výhod spojených s členstvím v zákaznickém programu. Každý člen může mít pouze jeden účet. Účet v zákaznickém programu může zákazník použít výhradně k nákupu pro osobní potřebu. Nákupy ke komerčním účelům jsou výslovně zakázány. Členský účet je aktivován ihned po jeho založení.

 

Přihlášení do programu

 1. Přihlášení zákazníka do programu je možné na základě elektronické přihlášky na webu www.balistas.cz při splnění výše uvedených podmínek tj. poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů. Registrace zákazníka je provedena okamžitě po odeslání elektronické přihlášky a poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů. 
 2. Registrací zákazníka vzniká členství zákazníka v zákaznickém programu a zákazník získává přístup do svého uživatelského účtu na webu www.balistas.cz

 

Odměny v zákaznickém programu

 1. Členové programu jsou odměňováni ve formě kreditů za nákup, které mohou následně využít při nákupu na www.balistas.cz či jiné slevy a výhody poskytnuté SMS zprávou, e-mailem nebo v rámci uživatelského účtu.

 

Kredit

 1. Člen programu je oprávněn se přihlásit před objednáním jakéhokoliv zboží z nabídky na www.balistas.cz do svého účtu, a to za účelem získání kreditu.
 2. Kredit je členovi programu připsán po 32 dnech od obdržení zboží na jeho Balistas účet (dále jen „účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou člen programu provede na internetových stránkách www.balistas.cz. Za každých 20,- Kč (dvacet korun českých) hodnoty (ceny) nákupu člena programu náleží členovi programu 1 (jeden) kredit a to výhradě v případě, pokud nejsou aplikovány výjimky popsány v odstavci 3.
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo hodnotu kreditu v budoucnu změnit, v takovém případě bude změna hodnoty kreditu zveřejněna na internetových stránkách www.balistas.cz, popř. dále v propagačních materiálech (účinnost takovéto změny nenastane však dříve než okamžikem jejího zveřejnění). 
  2. V případě, že dodatečně odpadne důvod pro připsání kreditu, nebo došlo k nedůvodnému připsání takovéhoto kreditu (např. zrušení kupní smlouvy) vyhrazuje si provozovatel právo takto připsaného kreditu odečíst z účtu člena programu.
  3. Každé připsání kreditu musí být kryté nákupem zboží z nabídky provozovatele členem programu a kredit je připsán pouze ve výši úhrady hodnoty nákupu v hotovosti či za využití bezhotovostních metod platby do 32 dnů od vyzvednutí zboží.
   1. Kredit není připsán za hodnotu (cenu) případného poštovného či doběrečného. Člen programu nemá nárok na dodatečné připsání kreditu na základě předložených pokladních účtů (pokladních stvrzenek).
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat kredit a odečíst kredit z účtu člena, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, zejména kredit, který byl získán z důvodu technické chyby systému, omylu, kredit, který byl načten v souvislosti se zrušenou transakcí atp. 
 3. Výsledkem kreditového přípisu je celé číslo bez desetinné části (desetinná část není nijak zohledněna). 
 4. Platnost kreditu je 24 měsíců od jeho připsání na kreditový účet člena programu.
  1. Po uplynutí této doby je kredit z kreditového účtu odstraněn. 

 

Kreditový účet člena programu

 1. Veškerý kredit započítaný za nákup se sčítá na kreditovém účtu člena programu. Aktualizace kreditového účtu bude probíhat průběžně. 
 2. Člen programu má zajištěn elektronický přístup ke kreditovému účtu prostřednictvím internetových stránek www.balistas.cz, a to pro účely jeho kontroly (s výjimkou případů poruch systému či internetových stránek, provozních odstávek, apod.).  

 

Využití kreditu

 1. Získaný kredit mohou členové zákaznického programu využít formou slevy při dalších nákupech na internetových stránkách www.balistas.cz. 1 kredit má hodnotu 1 Kč (jedné koruny české). Kredit mohou členové využít v nákupním košíku po přihlášení do svého účtu na internetových stránkách www.balistas.cz.  
  1. Kredit nelze vyměnit za peněžní hotovost. 
  2. Veškeré případné ostatní odměny poskytované členům programu se řídí pravidly, která jsou uvedena v informačních materiálech provozovatele. 

 

Marketingové zpracování údajů a marketingová komunikace

 1. Člen programu souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů provozovatele na jeho korespondenční a emailovou adresu, popř. zasílaných formou SMS. 
 2. Člen programu může odmítnout souhlas s takovým využitím svých údajů písemným oznámením provozovateli. Provozovatel nebude dále předávat osobní údaje členů zákaznické programu svým partnerům či dodavatelům a nebude je využívat v rámci své marketingové komunikace.
  1. Odmítnutím souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely není dotčeno další zpracování osobních údajů, které je nutné pro technické zajištění služeb programu či je vyžadováno navazujícími právními předpisy.  

 

Ztráta nebo zneužití přístupových údajů člena programu 

 1. V případě ztráty hesla může člen programu obnovit heslo prostřednictvím stránky www.balistas.cz/zapomenute-heslo/. V případě ztráty přístupových údajů může člen programu požádat o jejich obnovení prostřednictvím e-mailu info@balistas.cz nebo na infolince 591 140 535.
 2. Zákazník je povinen uchovávat přihlašovací údaje (resp. přihlašovací heslo) v tajnosti. V případě podezření, že přístupové údaje k účtu člena programu (tj. emailová adresa a přihlašovací heslo) jsou známy třetí osobě, je člen povinen oznámit tuto skutečnost prokazatelně a bez zbytečného odkladu provozovateli a bezodkladně přihlašovací heslo změnit. V případě, že zákazník vědomě či z nedbalosti umožní získání přihlašovacích údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství v programu (zejména na použití již získaných kreditů), nerozhodne-li provozovatel v daném případě jinak. 
 3. Provozovatel neodpovídá za neoprávněné použití účtu a výhod s tím spojených jinou osobou než příslušným členem programu v důsledku opožděného oznámení ztráty, odcizení přístupových údajů či z jiného důvodu na straně člena programu. 

 

Zánik členství v zákaznickém programu

Členství v zákaznickém programu automaticky zaniká z těchto důvodů:

 1. člen programu poskytl nepravdivé údaje v přihlášce,
 2. člen programu zneužil výhod, které mu program poskytuje (např. využívá zakoupeného zvýhodněného zboží pro jeho další prodej za účelem výkonu podnikatelské činnosti) nebo jiným způsobem porušil Všeobecná pravidla zákaznického programu,
 3. doručením písemného odvolání souhlasu člena programu se zpracováním osobních údajů,
 4. ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí provozovatele

Ze stejných důvodů může provozovatel rovněž dočasně pozastavit členství v programu a odmítnout dočasně poskytování dříve získaných výhod spojených s členstvím v programu. Okamžikem ukončení členství v programu z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí člen programu veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu. Ukončením členství v programu se zároveň zruší všechen kredit načtený do okamžiku zrušení členství na členském účtu, nerozhodne-li provozovatel jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím v programu. 

 

Členství v programu dále zaniká:

 1. písemnou výpovědí provozovatele z libovolného důvodu či bez udání důvodu,
 2. písemnou výpovědí člena programu z libovolného důvodu či bez udání důvodu.

V případě zániku členství výpovědí dle písm. a) a b) zaniká členství okamžikem doručení výpovědi členovi programu (adresa dle poslední aktualizace člena programu) nebo provozovateli na kontaktní adresu.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit činnost programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkách www.balistas.cz, nebo jiným vhodným oznámením.

Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti programu a okamžikem doručení výpovědi z důvodu dle písm. a) zaniká členství člena v programu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu; kredit řádně načtený do okamžiku zrušení členství na členské kartě není možné uplatnit.

 

Ochrana osobních údajů členů zákaznického programu

 1. Svou informační povinnost vůči členům klubu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění služeb zákaznického programu BULLET PROJECT a pro účely plnění veřejnoprávních povinností provozovatele plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Zákazník vyplněním své registrace na internetu výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával prostřednictvím elektronické databáze jeho osobní údaje, které získá z Přihlášky zákazníka a dále osobní údaje, které získá v souvislosti s obchodním stykem se zákazníkem, zvláště všechny údaje získané používáním zákaznického účtu, a to formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům provozovatele, tříděním, kombinováním a vyhodnocováním informací pro marketingové účely.  
  1. Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email, telefon, oblíbené kategorie produktů, zájmy, údaje o nákupech (nákupních zvyklostech). 
 3. Člen zákaznického programu výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel zpracovával v souladu s platnou legislativou osobní údaje za účelem vytvoření databáze členů programu, nabízení obchodu a služeb, a za účelem reklamní a marketingové činnosti. 
 4. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž člen zákaznického programu bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník uděluje na dobu trvání členství v zákaznickém programu a po ukončení členství v programu na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v zákaznickém program. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a v takovém případě správce od okamžiku doručení písemného odvolání souhlasu do sídla provozovatele nebude osobní údaje člena programu zpracovávat s výjimkou jejich likvidace. 
 6. Na základě písemné žádosti člena programu bez zbytečného odkladu sdělí členu programu identifikační údaje zpracovatele osobních údajů. Provozovatel dále bez zbytečného odkladu sdělí členu programu informace o zpracování osobních údajů tohoto člena programu na základě jeho žádosti a úhrady přiměřených nákladů s tím spojených. V případě, že člen programu zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může: 
  1. požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 
  2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, například provedl opravu osobního údaje. 

 

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuj právo změnit či doplnit Všeobecná pravidla zákaznického programu, a to v důsledku změny právních předpisů, svého rozhodnutí nebo v důsledku jiných okolností. Členové programu budou o těchto změnách informováni na www.balistas.cz. Tyto změny a doplňky jsou účinné po jejich zveřejnění na internetových stránkách www.balistas.cz
 2. Tato Všeobecná pravidla zákaznického programu vydal BULLET PROJECT s.r.o., U Cihelny 230/3, 748 01 Hlučín, IČO 28618475 jako závazná pravidla pro provozování zákaznického programu výlučně na území České republiky a Slovenské republiky pro členy zákaznického programu, kteří jsou registrováni.
 3. Samotný prodej zboží se řídí obchodními podmínkami zveřejněnými na internetových stránkách https://www.balistas.cz/obchodni-podminky/.

To nejlepší do vaší pošty

Videa, recenze, slevy a akce ze světa Balistas

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Tento web je chráněn podmínkami služby Google reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajů.

PRODEJNA V HLUČÍNĚ